Kobyletskyi
Oleksandr Kobyletskyi

Co-founder, Web Developer

Maslov
Oleh Maslov

Co-founder, DevOps

Pasika
Volodymyr Pasika

Co-founder, Web Developer

Pryymak
Volodymyr Pryymak

Legal support